ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ MUA HÀNGĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ MUA HÀNG

 

Điều khoản Sử dụng và Mua hàng này (“Điều khoản”) điều chỉnh các hoạt động của bạn trên trang web https://ninjamart.com/ (“Trang Web Ninja Mart”) và ứng dụng Ninja Mart (“Ứng Dụng Ninja Mart”), cũng như việc mua hàng hóa của bạn từ chúng tôi – Công ty TNHH Nin Sing Logistics (công ty với mã số doanh nghiệp là 0312087302 và địa chỉ trụ sở chính tại 117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). Khi bạn tải xuống hoặc truy cập vào Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart hoặc bạn đặt bất kỳ đơn hàng nào với chúng tôi, bạn đồng ý rằng Điều khoản này, cùng với các điều khoản, điều kiện và chính sách khác của chúng tôi được đăng trên Trang Web Ninja Mart, Ứng Dụng Ninja Mart và/hoặc được thông báo tới bạn bằng các phương thức khác theo từng thời điểm, áp dụng cho bạn và việc mua hàng của bạn từ chúng tôi. Trong trường hợp bạn sử dụng Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart và/hoặc mua hàng thay mặt cho một cơ quan hoặc tổ chức, bạn đảm bảo rằng bạn đủ thẩm quyền đại diện cho cơ quan hoặc tổ chức đó để đồng ý với Điều khoản này.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Điều khoản này. Kể từ thời điểm chúng tôi cập nhật phiên bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trên Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart và/hoặc qua các phương thức khác thông báo tới bạn, phiên bản đó sẽ có giá trị ràng buộc và được áp dụng cho mọi hoạt động của bạn trên Trang Web Ninja Mart, Ứng Dụng Ninja Mart và việc mua hàng của bạn sau đó. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn biết lý do của việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG

1. Cung cấp hàng hóa.
1.1. Bạn có thể đặt đơn mua hàng hóa với chúng tôi qua Ứng Dụng Ninja Mart, đơn giấy, email, tin nhắn hoặc qua nhân viên bán hàng của chúng tôi. Dựa vào tồn kho đối với hàng hóa bạn đã đặt và số dư tín dụng mua hàng mà chúng tôi cung cấp cho bạn tại thời điểm tiếp nhận đơn hàng, chúng tôi có thể chấp nhận toàn bộ hoặc một phần của đơn hàng của bạn. Chỉ có những phần của đơn hàng được chúng tôi chấp nhận sẽ có giá trị và ràng buộc đối với chúng tôi.
1.2. Chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm theo cách chúng được cung cấp cho chúng tôi bởi các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi không cam kết rằng các sản phẩm sẽ (i) phù hợp với mục đích sử dụng của bạn; (ii) không có khuyết điểm từ nhà sản xuất và/hoặc do một lý do không phải do chúng tôi gây ra; và (iii) đi kèm với bảo hành từ chúng tôi hoặc nhà sản xuất.

2. Giao hàng hóa.
2.1. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về thời gian giao hàng dự kiến và sẽ giao hàng cho bạn theo thông tin giao hàng mà bạn cung cấp.
2.2. Bạn có quyền kiểm tra hàng hóa khi chúng tôi giao hàng và bạn sẽ chỉ từ chối nhận hàng nếu hàng hóa không đạt chất lượng hoặc đúng số lượng được quy định trong các đơn hàng mà chúng tôi chấp nhận. Sau khi bạn nhận được hàng hóa và/hoặc ký vào biên nhận giao hàng, chúng tôi được xem là đã hoàn thành thành công các nghĩa vụ của mình theo đơn hàng đã được chấp nhận và Điều khoản Mua hàng này. Bất kỳ yêu cầu trả lại hàng hoặc khiếu nại của bạn liên quan đến hàng hoá và đơn hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sai đơn hàng, hàng không đủ, lỗi, hoặc hết hạn) sẽ không được chấp nhận sau đó.
2.3. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn hoặc bạn không nhận hàng trong vòng 01 giờ kể từ khi hàng đến tại địa chỉ giao hàng của bạn, chúng tôi sẽ để lại hàng và chụp hình ảnh của hàng hóa đặt tại vị trí bạn chỉ định, và chúng tôi sẽ được xem là đã hoàn thành việc giao hàng và sẽ không giao lại, hoàn tiền hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn.
2.4. Từ lúc bạn nhận được hàng và/hoặc ký vào biên nhận đơn hàng, tất cả các rủi ro liên quan đến hàng hóa sẽ được chuyển sang cho bạn.

3. Thanh toán hóa đơn.
3.1. Khi nhận được hàng, bạn phải ngay lập tức thanh toán toàn bộ giá trị của đơn hàng được giao, trừ đi khoản chiết khấu được chúng tôi đồng ý bằng văn bản. Nếu thanh toán được thực hiện cho chúng tôi bằng bất kỳ phương thức nào khác tiền mặt, bạn chỉ được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán sau khi khoản thanh toán đó được ghi có trong tài khoản ngân hàng của công ty chúng tôi..
3.2. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình, cấp cho bạn tín dụng mua hàng bằng văn bản. Trong trường hợp này, bất kỳ giá trị đơn hàng nào chưa được thanh toán theo tín dụng được cấp phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng tương ứng. Nếu tổng giá trị của các đơn hàng chưa được thanh toán của bạn tại bất kỳ thời điểm nào vượt quá mức tín dụng được cấp, chúng tôi sẽ có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng tiếp theo nào mà bạn đặt hoặc tạm dừng việc giao hàng của bất kỳ đơn đặt hàng nào được chấp nhận cho đến khi bạn thực hiện thanh toán theo điều khoản này.
3.3. Chúng tôi bảo lưu quyền sở hữu hàng hóa cho đến khi giá trị hàng hóa đã được thanh toán đầy đủ.
3.4. Chúng tôi có thể tính lãi trên khoản không hoặc chậm thanh toán bởi bạn với mức lãi 0,05%/ngày trên số tiền quá hạn.

4. Cam đoan của bạn.
4.1. Bạn có đầy đủ thẩm quyền và năng lực pháp lý để giao kết thỏa thuận này với chúng tôi, cho bản thân bạn hoặc cho cơ quan hoặc tổ chức mà bạn đại diện.
4.2. Bạn mua hàng hóa với mục đích bán lại chúng. Bạn sẽ, bởi chính mình và với chi phí của riêng bạn, chịu trách nhiệm và giữ cho chúng tôi miễn trừ khỏi mọi tranh chấp và khiếu nại từ khách hàng của bạn và bên thứ ba khác liên quan đến việc bán lại hàng hóa của bạn.
4.3. Bạn phải bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ ai các mức giá, điều khoản và việc thực hiện của chúng tôi theo Điều khoản Mua hàng này.
4.4. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các pháp luật về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư có liên quan và, trong mọi trường hợp, cung cấp thông tin cá nhân và giao hàng cho chúng tôi một cách hợp pháp và chính xác. Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi có sẵn tại https://ninjamart.com/vi/, và cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân đó với các công ty liên kết hoặc bên thứ ba và/hoặc chuyển dữ liệu cá nhân đó ra nước ngoài cho các bên đó với mục đích như vậy.
4.5. Bạn phải bồi thường cho chúng tôi, các công ty liên kết và bất kỳ đối tác thương mại nào của chúng tôi, cũng như các nhân viên, giám đốc, người lao động, bên thừa kế, đại diện và các công ty liên kết của họ, đối với mọi khiếu nại, thiệt hại, mất mát và hành động gây ra (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản Mua hàng này.

5. Trách nhiệm của chúng tôi.
5.1. Trừ khi được quy định khác đi trong các điều khoản có hiệu lực khác có thể áp dụng cho bạn, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Mua hàng này hoặc thiệt hại ngoài hợp đồng không vượt quá giá trị của đơn hàng gây ra các khiếu nại hoặc yêu cầu tương ứng, miễn là đơn hàng đó được chúng tôi chấp nhận và giá trị của nó được bạn thanh toán đầy đủ. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng đối với toàn bộ các yêu cầu, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến từng đơn hàng và không được phép cộng dồn các đơn hàng khác của bạn.
5.2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh nào hoặc mất mát nào mà bạn, nhân viên của bạn, các công ty liên kết của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do chúng tôi không thể thực hiện hoặc hoàn thành các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Mua hàng này do sự kiện bất khả kháng, hoặc các lỗi của hàng hóa do nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp gây ra, hoặc việc sử dụng hàng hóa bởi người mua hàng từ bạn.

6. Điều khoản khác.
6.1. Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng hoặc thay thế bất kỳ nghĩa vụ hoặc lợi ích nào của mình theo Điều khoản Mua hàng này mà không cần sự cho phép bằng văn bản của bạn.
6.2. Tất cả các miễn trừ liên quan đến Điều khoản Mua hàng này chỉ có hiệu lực pháp lý nếu được thực hiện bằng văn bản.
6.3. Điều khoản Mua hàng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Mua hàng này hoặc thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bạn và chúng tôi sẽ do tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam giải quyết.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Tài khoản Ứng Dụng Ninja Mart.
1.1. Khi chấp nhận Điều khoản Sử dụng này, bạn có thể tạo và/hoặc sử dụng tài khoản trên Ứng Dụng Ninja Mart, theo đó bạn thừa nhận và đồng ý không hủy ngang rằng, đó là nền tảng phần mềm và cổng thông tin dựa trên trang web của chúng tôi dành cho bạn để đặt và theo dõi các đơn hàng khi mua hàng với chúng tôi.
1.2. Bạn không được tạo hoặc kiểm soát và/hoặc quản lý nhiều Tài khoản Ứng Dụng Ninja Mart. Cụ thể, mỗi số điện thoại di động chỉ có thể liên kết với một Tài khoản Ứng Dụng Ninja Mart.
1.3. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ và kiểm tra đều đặn Tài khoản Ứng Dụng Ninja Mart của bạn.

2. Cam đoan của bạn. Ngoài các cam đoan của bạn theo Điều khoản Mua hàng, bạn cam kết thêm rằng:
2.1. Chỉ có bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn mới được sử dụng Ứng Dụng Ninja Mart với mục đích đặt và theo dõi đơn hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai trái của tài khoản của bạn trừ khi chúng tôi gây ra việc sử dụng sai trái đó trực tiếp.
2.2. Bạn sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin (bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn, nếu cần) theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi.
2.3. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng Ninja Mart để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc trái đạo đức hoặc cho bất kỳ mục đích lạm dụng, bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào.
2.4. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu, logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.
2.5. Bạn phải xem thông tin bạn nhận hoặc có được từ Điều khoản Sử dụng là bí mật và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích ban đầu đã được chỉ định.

3. Cấp quyền người dùng cuối.
3.1. Bạn đồng ý rằng Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart là các sản phẩm phần mềm thuộc sở hữu và là tài sản của chúng tôi hoặc công ty liên kết của chúng tôi và bạn sẽ không (i) sử dụng chúng cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức, (ii) sửa đổi hoặc điều chỉnh Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart khi không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc (iii) thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc sao chép Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart cho bất kỳ mục đích nào.
3.2. Chúng tôi cấp cho Bạn quyền giới hạn để sử dụng Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart cho mục đích duy nhất là đặt, nhận và quản lý đơn hàng và các dịch vụ do chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi cung cấp.
3.3. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền cho phép bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài nhân viên được ủy quyền của bạn, truy cập hoặc sử dụng Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart.
3.4. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, nâng cấp hoặc ngừng một phần hoặc toàn bộ Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart hoặc bất kỳ Nền Tảng Ninja Mart nào (bao gồm các tính năng dịch vụ), vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn.
3.5. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết rằng Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart sẽ an toàn, không bị sập hoặc không có virus. Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart được cung cấp dựa trên cơ sở “nguyên trạng” và chúng tôi không có nghĩa vụ sửa chữa bất kỳ lỗi nào hoặc cung cấp bảo dưỡng hoặc cập nhật liên quan đến phần mềm. .
3.6. Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình, đình chỉ việc truy cập vào Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart để bảo trì và nâng cấp.
3.7. Nếu việc sử dụng Trang Web Ninja Mart hoặc Ứng Dụng Ninja Mart không khả dụng do sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này sẽ ngay lập tức tạm ngừng trong thời gian sự kiện bất khả kháng diễn ra, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào.

4. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi.
4.1. Trừ khi chúng tôi cam kết rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn và người lao động, nhân viên, các bên liên kết, nhà thầu, khách hàng của bạn đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến việc sử dụng Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart.
4.2. Nếu việc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi được nêu ở trên được xem xét là không hợp lệ hoặc trái pháp luật bởi tòa án có thẩm quyền, trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và người lao động, nhân viên, các bên liên kết, nhà thầu, khách hàng của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang Web Ninja Mart và Ứng Dụng Ninja Mart sẽ được giới hạn với số tiền cụ thể là 1.000.000 đồng. Trong trường hợp bạn đã mua hàng từ chúng tôi, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này và Điều khoản Mua hàng sẽ bị giới hạn vào mức tối đa được quy định trong Điều khoản Mua hàng.

5. Điều khoản liên quan đến pháp luật điều chỉnh và thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Điều khoản Mua hàng được quy định tại Điều khoản Sử dụng này thông qua việc được tham chiếu đến tại điều khoản này.

 

 

LIÊN HỆ

Nhận thêm thông tin

Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn nhanh nhất có thể

TRƯỢT LÊN