Chính Sách Mua Hàng

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG

Bằng việc tạo Đơn Hàng trên Trang Web hoặc qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin, Bạn chấp thuận rằng các Điều kiện và Điều khoản Mua hàng sau, cùng với các điều kiện, điều khoản, chính sách khác của Chúng tôi được đăng tải trên Trang Web và/hoặc thông báo đến Bạn tùy từng thời điểm, sẽ được áp dụng cho Bạn, Đơn Hàng, và Hàng Hóa.

Chúng tôi bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này; và Bạn có thể xem Điều kiện và Điều khoản Mua hàng (đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) tại Trang Web của Chúng tôi. Kể từ thời điểm Chúng tôi ban hành phiên bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trên Trang Web, phiên bản đó sẽ có giá trị ràng buộc và được áp dụng cho mọi Đơn Hàng mà Bạn khởi tạo. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo trước hoặc cho Bạn biết bất kỳ lý do nào cho bất cứ phiên bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nào. 

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

1.1 “Bên Bán” hoặc “Chúng tôi”: là Công ty TNHH Nin Sing Logistics – đơn vị cung cấp, phân phối Hàng Hóa theo các thông tin Hàng Hóa được đăng tải tại Trang Web của Chúng tôi hoặc được gửi cho Bạn qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin.
1.2 “Bên Mua” hoặc “Bạn”: là Bên Mua Hàng Hóa theo các nội dung của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này với Chúng tôi.
1.3 “Hàng Hóa” được hiểu là những Sản Phẩm được kinh doanh hoặc có khả năng cung ứng bởi Chúng tôi và được đăng tải, hiển thị hình ảnh trên Trang Web của Chúng tôi hoặc trong một văn bản được Chúng tôi cung cấp cho Bạn qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin.
1.4 “Trang Web”: Trang thông tin điện tử của Chúng tôi được phép lưu hành hợp pháp theo đường link sau: ninjamart.co
1.5 “Tài Khoản Ninja”: là tài khoản được Bên Mua khởi tạo trên Trang Web của Chúng tôi để thực hiện việc đặt hàng thông qua Trang Web và đáp ứng các điều kiện sử dụng Trang Web của Chúng tôi.
1.6 “Đơn Hàng” được hiểu là thông báo đặt hàng theo mẫu do Chúng tôi quy định được đăng tải trên Trang Web hoặc được gửi cho Bạn qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin. Bên Mua truy cập bằng Tài Khoản Ninja hoặc liên hệ qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin để gửi thông tin đặt hàng cho Chúng tôi.
1.7 “Biên Nhận Đơn Hàng”: là thông báo (bằng tin nhắn hoặc email hoặc hình thức khác do Chúng tôi quy định) xác nhận về khả năng cung ứng Hàng Hóa của Chúng tôi theo thông tin Đơn Hàng mà Bạn gửi cho Chúng tôi thông qua việc Bạn thực hiện các thao tác đặt hàng trên Trang Web hoặc qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin.
1.8 “Phiếu Nhận Hàng”: là văn bản thể hiện Bạn đã xác nhận đã nhận Hàng Hóa theo Đơn Hàng của Bạn bằng cách ký nhận vào nó.
1.9 “Nhà Sản Xuất”: là bên sản xuất Hàng Hóa và cung ứng Hàng Hóa cho Chúng tôi theo thỏa thuận riêng, cho phép Chúng tôi đăng tải, hiển thị hình ảnh Hàng Hóa lên Trang Web của Chúng tôi.
1.10 “Nhà Cung Cấp”: bên cung ứng Hàng Hóa cho Chúng tôi theo thỏa thuận riêng.
1.11 “Sự Kiện Bất Khả Kháng”: nghĩa là bất kỳ sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Bên mà dẫn đến một hoặc hai Bên không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này, bao gồm nhưng không giới hạn: các hành vi bị cấm hoặc bị trì hoãn bởi chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền, bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia (tuyên bố hoặc không tuyên bố), địch họa, gây rối công cộng, đình công, liệt kê vào danh sách đen, tẩy chay, trừng phạt, ngừng việc hay tranh chấp lao động khác, dịch bệnh hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão lũ, thủy triều hay bất kỳ sự kiện tự nhiên khác, và tất cả các sự kiện khác.
1.12 “Thông Tin Mật”: là mọi dữ liệu, thông tin liên quan đến Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về nhãn hiệu, bảng tóm lược chương trình, kết quả nghiên cứu thị trường, thông tin Đơn Đặt Hàng, thông tin giao nhận và/hoặc bất kỳ dữ liệu, thông tin nào khác được Chúng tôi cung cấp bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào cho Bạn, và/hoặc các chính sách chiết khấu, chính sách giá, thông tin vận hành khác trong quá trình thực hiện Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này.

1.13 “Phương Thức Trao Đổi Thông Tin”: là các phương tiện mà Chúng tôi và Bạn có thể chia sẻ thông tin với nhau. Nó có thể bao gồm email, các ứng dụng chat, thư, fax, điện thoại và gặp trực tiếp. 

ĐIỀU 2. HÀNG HÓA CUNG CẤP

2.1. Bạn được phép đặt hàng đối với toàn bộ các loại Hàng Hóa của Chúng tôi theo số lượng mà Chúng tôi có khả năng cung ứng qua việc gửi Biên Nhận Đơn Hàng cho Bạn. Chúng tôi có quyền quyết định cuối cùng đối với việc chấp nhận toàn bộ hay một phần Đơn Hàng của Bạn tùy thuộc vào khả năng cung cấp Hàng Hóa của Chúng tôi tại thời điểm nhận được Đơn Hàng của Bạn. Trường hợp có một phần Đơn Hàng bị từ chối, Chúng tôi sẽ gửi Biên Nhận Đơn Hàng đối với phần còn lại được chấp nhận cho Bạn.
2.2. Các bên thống nhất rằng, Hàng Hóa mà Chúng tôi cung cấp đang trong điều kiện nguyên trạng và theo các tiêu chuẩn của Nhà Sản Xuất.

2.3. Chúng tôi không tuyên bố/đảm bảo rằng Hàng Hóa được cung cấp: (i) sẽ phù hợp với mục đích kinh doanh của Bạn; (ii) không có lỗi do Nhà Sản Xuất và/hoặc do quá trình vận chuyển và/hoặc bị lỗi trong những hoàn cảnh không do lỗi từ Bạn; và (iii) đi kèm bảo hành từ Chúng tôi hoặc Nhà Sản Xuất. 

ĐIỀU 3. ĐƠN HÀNG

3.1. Khi Bạn đặt hàng cho Chúng tôi thông qua mẫu được Chúng tôi cung cấp, Chúng tôi sẽ xác nhận Đơn Hàng của Bạn bằng cách gửi cho Bạn Biên Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi có thể áp đặt mức tối thiểu hoặc giới hạn số lượng Đơn Hàng của Bạn hoặc giới hạn số lượng Hàng Hóa trong Đơn Hàng của Bạn theo quyết định riêng của Chúng tôi.
3.2. Đơn Hàng được xem là hợp lệ và buộc Chúng tôi phải thực hiện theo các Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này khi Chúng tôi gửi Biên Nhận Đơn Hàng cho Bạn và Bạn phải thanh toán thành công giá trị Đơn Hàng theo nội dung của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này. Sau khi Bạn hoàn tất thanh toán, sẽ không có bất kỳ khoản hoàn trả hoặc thay đổi nội dung Đơn Hàng, trừ các quyết định của Chúng tôi. Mọi trường hợp, Bạn đặt hàng thành công ngoài sự hướng dẫn của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này, Chúng tôi mặc định không có trách nhiệm/nghĩa vụ phải thực hiện và Bạn phải giữ vô hại cho Chúng tôi đối với các thiệt hại, tổn thất hoặc các quyền lợi mất mát từ Bạn phát sinh liên quan.
3.3. Xin lưu ý rằng bất kỳ khoản bảo hành nào (nếu có) liên quan đến Đơn Hàng của Bạn đều do Nhà Sản Xuất chịu trách nhiệm. Nếu Bạn không chắc chắn hoặc cần thêm thông tin, Bạn có trách nhiệm liên hệ và kiểm tra với Nhà Sản Xuất trước khi đặt hàng. Mọi vấn đề về bảo hành sẽ được giải quyết trực tiếp bởi Bạn và Nhà Sản Xuất.
3.4. Tất cả các khoản hoàn trả sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận và quyết định cuối cùng của Chúng tôi.
3.5. Chúng tôi có quyền hủy bất kỳ Đơn Hàng nào của Bạn vào bất kỳ lúc nào bao gồm nhưng không giới hạn theo quyết định riêng của mình nếu Chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện thấy hành vi hoặc hoạt động gian lận liên quan đến với Đơn Hàng của Bạn; hoặc bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật của Trang Web, không đủ Hàng Hóa theo Đơn Hàng hoặc các lý do khác theo quyết định riêng của Chúng tôi.

3.6. Bạn đồng ý bảo vệ và giữ cho Chúng tôi vô hại khỏi tất cả các khiếu nại, tổn thất, nghĩa vụ chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định hoàn trả nào từ Nhà Sản Xuất. Đồng thời, bằng chi phí của Bạn, Bạn sẽ bồi thường thiệt hại liên quan đến việc này (nếu có). 

ĐIỀU 4. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

4.1. Giá cả
4.1.1. Giá trị Hàng Hóa được niêm yết trên Trang Web hoặc trong văn bản mà Chúng tôi đã gửi qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin đã bao gồm giá trị Sản phẩm, thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành và chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Tùy theo địa điểm giao hàng mà Bạn cung cấp thông tin cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ báo giá vận chuyển cho Bạn phù hợp.
4.1.2. Giá trị Đơn Hàng được hiển thị tại Biên Nhận Đơn Hàng bao gồm tổng giá trị Hàng Hóa, phí vận chuyển và các khoản chiết khấu khác (nếu có).
4.1.3. Giá niêm yết trên Trang Web hoặc trong văn bản mà Chúng tôi đã gửi qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin sẽ được hiển thị bằng Việt Nam Đồng và có thể thay đổi theo thời gian. Giá chính xác mà Bạn phải trả sẽ được hiển thị tại Biên Nhận Đơn Hàng của Bạn.
4.1.4. Bạn chấp nhận rằng giá trị Hàng Hóa và ưu đãi trên Trang Web hoặc trong văn bản mà Chúng tôi đã gửi qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin có thể khác so với giá do Nhà Sản Xuất, Nhà Cung Cấp của Chúng tôi cung cấp trên trang web của họ hoặc tại các cửa hàng thực của họ.
4.1.5. Tùy từng thời điểm, Chúng tôi sẽ có những chương trình để khuyến mại và chiết khấu đối với Đơn Hàng của Bạn và việc áp dụng sẽ được Chúng tôi nêu cụ thể và xác nhận trong từng Biên Nhận Đơn Hàng của Bạn. Tuy nhiên, đây không phải là nghĩa vụ buộc Chúng tôi thực hiện đối với Bạn. Chúng tôi có quyền thay đổi các chính sách chiết khấu này phù hợp với chính sách kinh doanh của Chúng tôi và không có nghĩa vụ phải báo trước cho Bạn trước khi thay đổi.
4.2. Phương thức thanh toán
4.2.1. Sau khi Bạn nhận được Biên Nhận Đơn Hàng, Bạn có nghĩa vụ thanh toán cho Chúng tôi trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được Biên Nhận Đơn Hàng của Chúng tôi. Nếu sau 24 giờ làm việc này, Bạn chưa thực hiện thanh toán thành công, Đơn Hàng của Bạn sẽ tự động bị hủy và không có hiệu lực buộc Chúng tôi phải thực hiện.
4.2.2. Bạn chỉ có thể chọn thanh toán cho Đơn Hàng bằng các phương thức thanh toán sau bao gồm:
a) Thẻ tín dụng; hoặc
b) Thẻ ghi nợ; hoặc
c) Phương thức thanh toán khác mà Chúng tôi cung cấp tùy từng thời điểm hoặc theo quyết định riêng của Chúng tôi; hoặc
d) Thanh toán bằng tiền mặt tùy vào quyết định riêng của Chúng tôi với Bạn.
4.2.3. Chúng tôi có quyền cung cấp các phương thức thanh toán bổ sung và/hoặc loại bỏ các phương thức thanh toán hiện tại bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Chúng tôi. Nếu Bạn chọn thanh toán bằng phương thức thanh toán trực tuyến, khoản thanh toán sẽ được xử lý bởi (các) Nhà Cung Cấp dịch vụ thanh toán, bên thứ ba của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thẻ tín dụng và thông tin thanh toán của Bạn sẽ được lưu trữ hoặc tiết lộ với (các) Nhà Cung Cấp dịch vụ thanh toán, bên thứ ba của Chúng tôi cho các Đơn Hàng trong tương lai.

4.2.4. Bạn phải đảm bảo rằng Bạn có đủ tiền trên thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của mình để thực hiện thanh toán Đơn Hàng. Trong phạm vi được yêu cầu, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán được thực hiện trên Trang Web, bao gồm tiền hoàn lại, khoản bồi hoàn, việc hủy và giải quyết tranh chấp. 

ĐIỀU 5. QUY TRÌNH GIAO NHẬN

5.1. Bằng cách nhập địa chỉ giao hàng, thông tin liên hệ người nhận hàng của Bạn hoặc thông tin khác được yêu cầu và theo quy trình trên giao diện Trang Web của Chúng tôi hoặc qua mẫu được Chúng tôi gửi qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin, Chúng tôi sẽ giao hàng cho Bạn theo thông tin mà Bạn cung cấp.
5.2. Thời gian giao hàng ước tính sẽ được cung cấp cho Bạn trong Biên Nhận Đơn Hàng của Bạn nhưng thời gian giao hàng sẽ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố không do Chúng tôi kiểm soát (ví dụ: số lượng đặt hàng, khoảng cách, thời gian cao điểm, điều kiện thời tiết, điều kiện giao thông, v.v…) và tùy thuộc vào các Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bạn chấp nhận rằng thời gian giao hàng mà Chúng tôi cung cấp chỉ là ước tính và có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn. Để đảm bảo rằng Bạn không bỏ lỡ việc nhận hàng, Bạn nên đảm bảo rằng Bạn hoặc người đại diện của Bạn có mặt tại địa điểm giao hàng để nhận Đơn Hàng và ký nhận vào Phiếu Nhận Hàng của Chúng tôi.
5.3. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc giao Hàng Hóa lại trong trường hợp Chúng tôi đã cố gắng giao Hàng Hóa nhưng Chúng tôi không thể thực hiện được vì những lý do do Bạn gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
5.3.1. Không có ai có mặt để nhận Đơn Hàng; hoặc
5.3.2. Chúng tôi không thể liên lạc với Bạn được mặc dù đã cố gắng liên lạc qua số điện thoại được cung cấp; hoặc
5.3.3. Thiếu một địa điểm thích hợp hoặc an toàn để giao hàng bao gồm địa điểm giao hàng ở những khu vực mà Chúng tôi khó hoặc không tiếp cận hoặc có thể tiếp cận được nhưng việc tiếp cận sẽ mất nhiều chi phí vận chuyển vượt ra ngoài khả năng chấp nhận của Chúng tôi nếu có sự thay đổi trong quá trình nhận hàng.
5.4. Nếu Chúng tôi vẫn không liên lạc được với Bạn hoặc Bạn không nhận Đơn Hàng trong vòng 01 (một) giờ kể từ khi Đơn Hàng đến địa chỉ giao hàng của Bạn không do lỗi từ Chúng tôi, Chúng tôi sẽ để lại Đơn Hàng và ghi nhận hình ảnh Đơn Hàng được đặt trước địa điểm mà Bạn chỉ định. Trong trường hợp này, Chúng tôi được xem là đã hoàn thành việc giao Đơn Hàng và Chúng tôi không phải hoàn lại tiền hoặc khắc phục hậu quả cho Bạn.

5.5. Sau khi Bạn nhận Hàng Hóa và ký xác nhận vào Phiếu Nhận Hàng của Chúng tôi, Chúng tôi mặc định được hiểu rằng, Chúng tôi đã giao hàng thành công và hoàn tất nghĩa vụ giao hàng theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này với Bạn. Theo đó, sau khi nhận Hàng Hóa, Bạn sẽ giữ cho Chúng tôi vô hại đối với các thiệt hại, tổn thất, hậu quả xảy ra (nếu có) nếu Bạn phát hiện có vấn đề với Đơn Hàng của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở Đơn Hàng sai, Hàng Hóa bị thiếu, lỗi hoặc hết hạn). Bạn cần giữ lại Phiếu Nhận Hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Hàng Hóa (nếu có). 

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH KIỂM TRA VÀ HOÀN TRẢ

6.1. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Bạn nhận được Đơn Hàng từ Chúng tôi, Bạn có quyền kiểm tra Hàng Hóa trước khi ký vào Phiếu nhận Hàng Hóa và thông báo ngay cho Chúng tôi nếu tình trạng Hàng Hóa không đúng như mô tả theo Đơn Hàng mà Chúng tôi đã gửi Biên Nhận Đơn Hàng cho Bạn về: số lượng, loại Hàng Hóa… Quá thời hạn 24 giờ, nếu Chúng tôi không nhận được Phiếu nhận Hàng Hóa đã ký bởi Bạn và/hoặc bất kỳ phản hồi nào từ Bạn (được gửi cho chúng tôi qua Phương Thức Trao Đổi Thông Tin) liên quan tới Đơn Hàng, Chúng tôi mặc nhiên cho rằng Đơn Hàng đã được chấp nhận và bất kỳ yêu cầu, khiếu nại đối với Hàng Hóa từ Bạn sẽ không được Chúng tôi chấp nhận.
Bạn vui lòng gửi toàn bộ thông tin của Đơn Hàng bị lỗi, kèm theo bằng chứng/hình ảnh/vật mẫu/ghi âm/ghi hình cho Chúng tôi thông qua email support của Chúng tôi là: viet.lephat@ninjavan.co. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi tiếp nhận thông tin nêu trên một cách đầy đủ từ Bạn, Chúng tôi sẽ xác minh và phản hồi lại thông tin Bạn cung cấp. Nếu khiếu nại được Chúng tôi cho là thỏa đáng, tùy theo quyết định riêng của mình, Chúng tôi sẽ xác nhận giá trị Hàng Hóa để tiến hành thay thế Hàng Hóa bị từ chối bằng Hàng Hóa phù hợp trong phạm vi giá trị Đơn Hàng và không bồi thường bất kỳ khoản thiệt hại nào khác.
6.2. Hàng Hóa một khi đã được Chúng tôi giao hàng cho Bạn theo các Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này sẽ không được Chúng tôi nhận lại, trừ trường hợp Hàng Hóa có vấn đề liên quan đến chất lượng do lỗi trong quá trình sản xuất hoặc không đúng với yêu cầu theo Đơn Hàng của Bạn trước khi Bạn ký xác nhận nhận hàng; hoặc theo chính sách của Chúng tôi.

6.3. Kể từ khi Bạn ký vào Phiếu Nhận Hàng của Chúng tôi, mọi rủi ro liên quan đến Hàng Hóa sẽ được chuyển giao cho Bạn và do Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm, trừ các quyết định khác của Chúng tôi trong Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này hoặc theo sự chấp thuận của Chúng tôi khi xảy ra các vấn đề liên quan đến Đơn Hàng tại thời điểm đó. 

ĐIỀU 7. CAM ĐOAN CỦA BẠN

7.1. Bạn đảm bảo có đầy đủ năng lực theo pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn việc đáp ứng các hồ sơ pháp lý, giấy phép cho phép Bạn được kinh doanh các Hàng Hóa mà Bạn mua hàng từ Chúng tôi theo quy định pháp luật hiện hành. Theo đó, Chúng tôi được hiểu rằng Bạn không mua các Hàng Hóa của Chúng tôi cho mục đích tiêu dùng của chính Bạn và/hoặc hộ gia đình, cơ quan, tổ chức của Bạn, mà các Hàng Hóa sẽ được Bạn sử dụng cho mục đích bán lẻ hoặc bán sỉ. Bạn giữ cho Chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ các nghĩa vụ, trách nhiệm, tranh chấp với đối tác, Nhà Sản Xuất, Nhà Cung Cấp, bên thứ ba nào khác cung cấp các loại Hàng Hóa cho Chúng tôi do Bạn cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ nội dung của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này.
7.2. Bạn bảo đảm rằng các thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi là phù hợp, chính xác, đầy đủ và mới nhất, và chịu trách nhiệm với những thông tin đó hoặc các hậu quả khác do việc cung cấp thông tin thiếu chính xác. Mọi sự thay đổi thông tin cung cấp của Bạn chỉ được Chúng tôi thừa nhận theo quyết định riêng của Chúng tôi và Bạn từ bỏ quyền khiếu nại đối với các hậu quả phát sinh khi có sự thay đổi thông tin này từ Bạn.
7.3. Bạn cam kết đã đọc, hiểu rõ các hậu quả pháp lý và chấp nhận toàn bộ nội dung của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này và Điều khoản sử dụng Trang Web của Chúng tôi khi Bạn tiến hành gửi Đơn Hàng cho Chúng tôi.
7.4. Bạn và Chúng tôi được xem là giao kết hợp đồng mua bán Hàng Hóa khi và chỉ khi Bạn gửi Đơn Đặt Hàng và Chúng tôi gửi Biên Nhận Đơn Hàng cho Bạn theo các Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này. Điều khoản này được áp dụng trong trường hợp Bạn và Chúng tôi không giao kết bất kỳ hợp đồng mua bán hàng hóa nào khác nhằm mục đích cho việc mua bán Hàng Hóa theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này.
7.5. Giao dịch mua bán Hàng Hóa giữa Chúng tôi với Bạn theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này là độc lập và riêng biệt. Bằng chi phí riêng của Bạn, Bạn chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp/khiếu nại với bên thứ ba nếu có phát sinh do lỗi từ Bạn. Bạn giữ cho Chúng tôi vô hại, không liên quan đến các tranh chấp/khiếu nại phát sinh đó.

7.6. Bạn sử dụng Thông Tin Mật một cách hợp lý chỉ nhằm thực hiện các quyền hay các nghĩa vụ được quy định tại Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này. Bạn cam kết không tiết lộ Thông Tin Mật đến bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng tôi. Bạn chỉ tiết lộ các Thông Tin Mật khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản sau khi thông báo đến Chúng tôi và cam kết chỉ tiết lộ trong phạm vi được yêu cầu. 

ĐIỀU 8. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA CHÚNG TÔI

8.1. Chúng tôi có đầy đủ điều kiện, thẩm quyền để thực hiện và không bị cản trở trong việc chấp nhận đề nghị giao kết Hợp Đồng thông qua việc Bạn chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản Mua hàng của Chúng tôi.
8.2. Các Hàng Hóa mà Chúng tôi đăng tải tại Trang Web thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Chúng tôi do việc hợp tác với các đối tác, Nhà Sản Xuất, Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba khác thông qua các giao dịch riêng của họ với Chúng tôi.

8.3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào đối với khách hàng mua Hàng Hóa từ Bạn. Để rõ hơn, Bạn đảm bảo và giữ cho Chúng tôi tránh khỏi bất kỳ yêu cầu, đòi hỏi, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí (bao gồm cả chi phí luật sư) xuất phát từ hoặc liên quan tới bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào từ khách hàng mua Hàng Hóa từ Bạn. Bạn sẽ là người trực tiếp giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào từ khách hàng mua Hàng Hóa từ Bạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
9.1. Quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là quyền đối với tài sản trí tuệ của Chúng tôi, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ do Chúng tôi đóng góp hoặc sử dụng vào việc thực hiện giao dịch mua hàng và các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được tạo lập, phát sinh từ giao dịch mua hàng với Bạn.
9.2. Mọi hành vi sử dụng tài sản trí tuệ ngoài mục đích thực hiện giao dịch mua hàng theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này đều phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng tôi. Bạn cam kết không có bất kỳ hành vi nào làm suy giảm hoặc mất quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc không cung cấp hoặc ủy quyền cho một bên thứ ba bất kỳ để thực hiện một phần công việc quy định tại Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng tôi.
9.3. Quy định về Quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Điều này có hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng và kéo dài vô hạn không phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này. 

ĐIỀU 10. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

10.1. Bạn sẽ bảo vệ, giữ cho vô hại tránh khỏi tổn hại và bồi thường toàn bộ thiệt hại (bao gồm phí luật sư) cho Chúng tôi và tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, khách hàng, Nhà Cung Cấp, Nhà Sản Xuất tương ứng của Chúng tôi đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, yêu cầu, thủ tục pháp lý, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, phán quyết, giải quyết theo ủy quyền phát sinh hoặc được cho là đã phát sinh như một hệ quả, phát sinh từ hoặc liên quan đến:
10.1.1. Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn, nhân sự và/hoặc các bên liên kết của Bạn theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này, hoặc các hành vi hoặc thiếu sót do cẩu thả hoặc cố ý;
10.1.2. Bạn, nhân sự và/hoặc các bên liên kết của Bạn gây thiệt hại cho bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng sai hoặc lạm dụng Hàng Hóa của Chúng tôi;
10.1.3. Bạn, nhân sự và/hoặc các bên liên kết của Bạn không tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định hiện hành có hiệu lực đối với Hàng Hóa;
10.1.4. Khi nhận được thông báo về bất kỳ khiếu nại nào từ Chúng tôi, Bạn phải tiến hành giải quyết hoặc bảo vệ, khiếu nại bằng chi phí của riêng của Bạn. Tuy nhiên, Bạn không được ký kết bất kỳ dàn xếp nào mang đến bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào cho Chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi.
10.2. Bạn phải bồi thường theo yêu cầu của Chúng tôi đối với tất cả các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Chúng tôi phải chịu trong việc bảo vệ hoặc giải quyết khiếu nại đó theo quy định pháp luật. Các khoản bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này phải được Bạn thanh toán cho Chúng tôi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ thời điểm Chúng tôi phát đi thông báo yêu cầu đến Bạn.

10.3. Các Bên đồng ý rằng việc thanh toán bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này không thay thế hoặc làm chấm dứt nghĩa vụ tiếp tục hoàn thành công việc của mình theo tại các Đơn Hàng tiếp theo. 

ĐIỀU 11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

11.1. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn, nhân sự và/hoặc các bên liên kết của Bạn hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến việc sử dụng Hàng Hóa, thiệt hại gián tiếp, tổn thất doanh thu/ lợi nhuận, danh tiếng, cơ hội kinh doanh hoặc trong trường hợp Hàng Hóa bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, sử dụng không đúng cách, sơ suất, tai nạn, sửa đổi, thay đổi, giả mạo, Bạn không tuân theo thông tin cảnh báo và khuyến nghị của Nhà Sản Xuất trong việc bảo quản và sử dụng, cố gắng sửa chữa bởi nhân sự không có chuyên môn, hoạt động bên ngoài môi trường bình thường và các thông số kỹ thuật khác, hoặc nếu dấu hiệu nhận dạng ban đầu (số sê-ri, mã vạch, nhãn hiệu) đã bị xóa bỏ, thay đổi hoặc hủy bỏ.

11.2. Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả trách nhiệm pháp lý của Chúng tôi theo Điều kiện và Điều khoản Mua hàng sẽ không vượt quá giá trị Đơn Hàng mà Bạn đã thanh toán cho Chúng tôi liên quan đến khiếu nại hoặc vi phạm của Đơn Hàng đó. Giới hạn trách nhiệm này là cho toàn bộ các sự cố/trường hợp của từng Đơn Hàng và không được phép cộng dồn các Đơn Hàng lịch sử trước đó mà Bạn đã thanh toán cho Chúng tôi. 

ĐIỀU 12. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

12.1. Nếu bất kỳ nội dung của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị xóa và các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực và được thi hành.
12.2. Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không có cách nào xác định, giới hạn, hiểu hoặc mô tả phạm vi hoặc phạm vi của phần đó.
12.3. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng Điều kiện và Điều khoản Mua hàng (bao gồm tất cả các quyền, chức danh, lợi ích, lợi nhuận, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Chúng tôi cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm mọi chi nhánh của Chúng tôi) một phần hoặc toàn bộ Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này.
12.4. Nếu có điều khoản hoặc quy định nào trong Điều kiện và Điều khoản Mua hàng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực áp dụng thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại. Bạn và Chúng tôi sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có hiệu lực thi hành của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này.
12.5. Mọi thông báo mà Bạn gửi cho Chúng tôi theo địa chỉ mà Chúng tôi đăng ký trên Giấy phép kinh doanh được xem là nhận được khi:
12.5.1. Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký Biên Nhận Đơn Hàng; hoặc
12.5.2. Vào ngày Bạn được báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi bằng fax; hoặc
12.5.3. Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm (có hồi báo).

12.6. Bạn có thể được cung cấp bản dịch tiếng Anh của Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì nội dung trong Điều kiện và Điều khoản Mua hàng bản tiếng Việt được áp dụng. 

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

13.1. Các Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.
13.2. Bạn đồng ý rằng, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện và Điều khoản Mua hàng này theo quy định pháp luật hiện hành.

 

 

LIÊN HỆ

Nhận thêm thông tin

Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn nhanh nhất có thể

TRƯỢT LÊN